Novinky


Kdy chce ena vládnout, musí pøedstírat, e dìlá to, co chce mu.

ROK 2021
22.2.2021 porodila Nora 4 fenky a 3 pejsky

2.3. by se Ike doila 14 let - moc na ni vzpomínám....

Tak jsem zvìdavá, èím to tady zaplním
___________________________________________________________________

ROK 2020
18.12. - Zeky IGP2 - gratuluji!

20.8.2020 se narodila Noøe tìòátka

11.7. jsem s Norou sloila FPr3 - 90 bodù, nemáme "naèuchány" cizí stopy, co se ukázalo jako problém!

4.6. odela do psího ráje Fany - nedoitých 13 let, uívala si psího dùchodu u syna.

Ke vzpomínkám na Bobo, Ike se teï pøidala i Fany

Byla jsem s Norou na test - DM - N/N, srst - N/N
_________________________________________________________________________

ROK 2019

24.11. Honory Barnero - IGP3 - 88-90-94

24.11. Zeky sloila IGP 1

Zeky sloila BH

WHISKEY sloila FPr3

1.6. jsem s Honory Barnero (Nora) - sloila IGP2 na VD - 98 - 90 - 90

4.5. sloila Tess canisterapeutickou zkouku na výbornì

11.5. Whiskey uspìla na zkouce UPr3
_________________________________________________________________________

ROK 2018
25.11. Wanda sloila IPO3

Barèa s Whiskey sloila IPO2

Markéta s Wandou MM MSKS mládee stopaøi - sloily zkouku FPr2

28.12 - Nora - bonitace -4X1/P

20.10. Honory Barnero - Nora - IPO1

Markét s Wandou - MM MSKS - kategorie IPO1 - 3. místo

3.10. porodila Xara 6 pejskù a 4 fenky

31.8. Qantas - SPr3

17.8. Wanda IPO 2

11.8. Tess - SPr 2
Wanda - SPr 1
Xara - IPO 1

4.8. Whiskey - IPO 1

3.6. Tess - SPr1
Whiskey - ZZO1
Wanda - APr1

28.4. - bonitace Xara: 5Y1/P - I. tøída chovnosti

15.4. jsem sloila s Xarou zkouku ZVV1

6.1. porodila Wanda 5 tìòat - 2 psy a tøi fenky
___________________________________________
ROK 2017

29.12.2017 umøela Ike - s její ztrátou se hned tak nevyrovnám.....

Xena - IPO3, bonitace: 5Y1/P - I. tøída

12.11. Tess a Wanda - FPr1
Whiskey - FPr2

4.11. Trixi - IPO2

22.10. Rendy - IPO3

8.10. Trixi - IPO1

1.10. Alenka s Whiskey sloila FPr1
já s Wandou - IPO1

Bonitace 17.9. Hradec nad Moravicí

Wanda - 5CX1/P - I. tøída
Whiskey - 5Y1/P - I. tøída

Quantas sloil SPr2 - gratuluji

Xara s Markétou sloily BH
Alenka s Whiskey - ZVV1 - velká gratulace
Já s Wandou BH.

Trixi - ZVV1, B: 5Y1/P - I. tøída

Xara - výstava - VD

M-Bak sloil letos tyto dvì zkouky:

FH2 - 90 bodù
IPO FH - 189 bodù

Gratuluji......

Mám radost,e se doèítám pochvalné recenze na chovné psy - Bad z Karpatského dvora (Dolly Moravia Artex), Coudy z Údolí Úpy (Jennifer Moravia Artex) - babièka je Cinda Moravia Artex
___________________________________________________________________

ROK 2016
Myslím si, e letoní rok se vydaøil - vem majitelùm hafíkù z mé chovatelské stanice dìkuji za jejich péèi, trpìlivost a v neposlední øadì i za reprezentaci

Rendy - Národní mistrovství - IPO2 - 2. místo paráda

Trixie sloila zkouku BH

23.10. Nambo Mistr Slovenska dle ZVV3 - 99-97-97 úasné!!!!!!!22. 10. Whiskey - BH

Wanda - ZVV1

14.10. - Tess - IPO3

10.9. Wanda, Whiskey, Valli - ZZO1

Urula (Máa) FPr1

OV Ludgeøovice - Wanda a Whiskey - VD

Valli - BH

Tess - 9.7. - IPO 2 - 96-90-90

Quantas - splnil bonitaci - doivotnì

Timon se zúèastnil VZ dle IPO 3, nevyla mu stopa, ale obrana 94

22.5. - ZZO - Whiskey Moravia Artex - gratuluji!

SPr 1 - Urula Moravia Artex

Doma zùstává malá Xara

Qantas nakryl svoji první fenu.

Timon - nakryl fenku, mìl by letos vyrazit na vyí soutìe........


_______________________________________________________________________
ROK 2015

Zpráva z USA - Rendy sloila IPO1 - 93-74-89

Viki sloila ZVV1 - kolem 270 bodù - gratuluji!

14.11. - Timon sloil IPO2 - 99-91-96

7.11. Urula - bonitace: 5Y1/P, I. tøída chovnosti

25.10. Urula IPO1

10.10. Timon - bonitace 5JX5/55P - gratuluji!

30.9. porodila Tess 2 pejsky a fenku, tìòátka jsou zadána

5.9. Quantas sloil SPr 1 na 94 bodù! Gratuluji

29.8. Timon - výstava VD

21.8. Valli - ZZO, BH

28.6. Timon - IPO1

31.5. Tess Moravia Artex - 5X1/P, I. tøída
Tess Moravia Artex

16.5. Tess Moravia Artex - IPO1 (94-90-96) - SUPER!!!!!!!!!!!!!!!!

Shayla Moravia Artex - IPO1 (86-96-91)

9.5. Urula - VD - OV Velká Bystøice

25.-26.4. se Tomá s Timonem zúèastnil svého prvního závodu dle IPO1 7 - 95 - 97. koda stopy - jinak to byla nejlepí poslunost a obrana závodu Moc gratuluji!!!

Timon Moravia Artex

11.3. porodila Sascha Slade Czech dva pejsky - Caira a Cartera

Qadir (Øecko) se nominoval na Mistrovství dle IPO3
___________________________________________________________________

Rok 2014 je za námi a já chci podìkovat vem majitelùm tìòátek z mé chovatelské stanice za jejich péèi a lásku, kterou dávají svým ètyønohým kamarádùm
29.11. Qadir (Øecko) - IPO 2

22.11. Timon (SR) - zkouka BH - gratuluji!!!!

15.11. Tequila Moravia Artex - BH
Shayla Moravia Artex - FPr1

19.10. Kyleovice - Mara s Ike - dle IPO1 - 1. místo (P-86, O-96)

22.9. Shayla mìla tìòátka - 6 pejskù a 2 fenky

9.8. Sloil Dominik s Quantasem IPO2 (97-84-93) Gratuluji!!!

25.7. Já se Shaylou jsem sloila SPr 1

19.7. Majka s Tess sloily ZM

Mara s Ike sloila FPr2 - 98 bodù

Rendy (Florida) splnila s Kathy zkouku BH

24.5. Shayla - BH

24.5. Tess - BH

Shayla - bonitace - 5V1/N - I. tøída

1.5. Shayla - ZVV1

26.4. VZ ÈKS mládee, Havíøov Bludovice - Martina s Ike - 1. místo (91-91-84), kategorie IPO 2

20.4. Qantas - 5CU1/P, II. tøída chovnosti

19.4. Havíøov - OV - Tess VD, Tequila - VD 2
___________________________________________________________________

Qadir (Øecko) splnil zkouku IPO 1

Dostala jsem zprávu od Chrise - Florida - Rendy - RTG - HD, ED - 0/0
___________________________________________________________________

Rok 2013 je za námi.....

Chci podìkovat vem, kteøí mají z mé ch. st. hafíka - pracují s ním nebo ho mají jen tak pro radost.
Pokud vím, vichni se o své kamaráda starají vzornì a ti jim to oplácejí svojí láskou
___________________________________________________________________18. - 20.10. - závody - Pohár z Polytanu
Nambo Moravia Artex - 1. místo - SVV1 (98-83-95)

28.9. Národný pohár Zbehy
Nambo Moravia Artex - 1. místo SVV1 (276)

31.8. Alekince - Pohár starosty
Nambo Moravia Artex - 1. místo SVV1

Gratuluji

12.10. Shayla získala VD ve tøídì mladých.

Ike mìla na M MSKS mládee nejlepí obranu - 94 bodù
Celkovì skonèila ètvrtá v kategorii IPO 2

Qantas splnil s Dominikem zkouku IPO 1


Qantas s Dominikem splnili zkouku ZVV1 - 80-88-89 - super, gratuluji!!!

Natty - obhájila spec. zkouku na výbornì (pracuje v rezortu obrany na speciální pachové práce)

Martina s Ike - VZ v Havíøovì - nejlepí obrana

Martina s Ike obsadily 3. místo v kategorii IPO 2 na VZ

Qadir v Øecku sloil BH - 2. místo gratuluji ___________________________________________________________________

Rok 2012 byl pro odchovance Moravia Artex úspìný

Pana s Qadirem (Øecko) splnili zkouku BH a pøipravují se na dalí

Dominik s Qantasem splnili zkouku BH

Markéta s Perry udìlaly bonitaci - 5CKI1/P - mìly jednu z nejlepích obran!!!

Qantas- si vybojoval v Tøinci na výstavì VD

8.9. Martina s Dasty skonèila na 2. místì na VZ stopaøù ÈKS.

8.9. sloila Markéta s Perry BH.

25.8. sloil Dominik s Qantasem (Tas) na LVT ve Vìtøkovicích svoji druhou zkouku ZM

Bøea Klominský mladí soutìil s Jennifer Moravia Artex na MM ÈKNO a skonèili na 26. místì.

Vem moc dìkuji

GRATULUJI!!!!!!!!¨
___________________________________________________________________

Vrh b - 4 fenky

(Archa z Liecké samoty x Cezar Scania)


Bára, Betty, Bibi, Brenda

1.3.2002 vrh C - 2 psi, 3 fenky

(Perry z Blatenského zámku x Baltazar Galán)


Cinda ZVV1, IPO1, SchH1, FPr1, RTG 0/0, výstava VD, B: 5CKX1/P doivotnì

Conny - ZVV1, SchH1, RTG 0/0 - Holandsko

Cilka - Itálie

Ciko - nechali jsme si ho, bohuel ve 4 mìsících umøel - zanedbání vet. lékaøe - byli jsme tehdy u tøech - pokadé jiný výsledek a èas bìel.....
___________________________________________________________________

15.1.2004 - vrh D - 2 psi, 5 fenek

(Cinda Moravia Artex x Janosch von der Germanenquelle)


Dargo, Dafne, Dody

Dasty - VPG 3, IPO 3, FPr 3, RTG 0/0, výstava VD, B:5V1/P doivotnì
Dasty - defence, January 2011

Daisy - ZM, RTG 0/0, výstava D, umøela

Dolly - ZVV1, IPO3, ZPS1, ZPO1, SchH1, ÚM MSKS 2008, RTG 0/0, B: 5CX1/P - doivotnì

Denis- RTG 1/1
___________________________________________________________________

5.7.2004 - vrh E - 4 psi, 3 fenky

(Cinda Moravia Artex x Reif vom Blitzen Stein JP)


Emil, Ert, Evan

Ergo ZVV1, BH, IPO3, SPr 1, ÚM MSKS 2008, 2009, výstava D, RTG 0/0, B: 5CKX1/P - doivotnì

MM MSKS - vítìz ve stopách, celkovì 7. místo

11.6.2011 - enov u Ostravy - Memoriál Jana Benee - 1.místo (IPO3),celkový vítìz

10.9.2011 - Suchdol n. Odrou - "O Pohár starosty Mìstyse Suchdol n. O." - 2.místo (IPO3)

24.4. - 25.4.2010 - VZ M ÈR - Tøinec - 13. místo 255 b.( 93,70,92) - IPO 3

19.06.2010 - 3.roè. Stanios Cup - OV - Kunèice - 3.místo + nejlepí obrana (IPO3)

20.6.2009 - Suchdol n. Odrou -"O Pohár starosty mìstyse" - 1. místo IPO3 (nejlepí stopa + nejlepí obrana)

VZ Tøinec 2010 Ergo - obrana

Eli IPO3, FPr3, výstava VD, 5CI1/P

Erika ZZO, ZVV2, ZPS 1, IPO 1, IPO-V, FPr 3, ZOP a ZPU 1(plný poèet bodù) výstava D, RTG 0/0, B: 5U1/P

Enny -2007 DVG Sch1 - National Champion,
2008 DVG/LV America Championship - VPG2 - 5. místo, USA, SG - Hälle von Arbeiten Mädchen, QBE, Kkl1, Sch3, IPO3, FH. CD, CGC, TDI, TC
___________________________________________________________________

12.1.2006 - vrh F - 3 feny

(Dasty Moravia Artex x Dunèo Va-Pe)


Fany

Fancy - FPr1, VPG2, IPO 3, RTG 0/0, výstava VD, B: 5U1/P, USA

Floosie - RTG 0/0
___________________________________________________________________

10.4.2006 - vrh G - 1 pes

(Cinda Moravia Artex x Hasko vom Fern - Tal)


Gass - HD-OFA: Excellent, SchH 2, USA
Gass - protection, December 2010
___________________________________________________________________

20.9.2006 - vrh H - 2 fenky

(Cinda Moravia Artex x Vasko Venuina sopka)


Hanny - RTG 0/0, výstava D, IPO 2, DNA, B: 5Y1/P, 2.tøída

Hanyka - dìlá radost rodinì v Ostravì - celá Cinda
___________________________________________________________________

Vrh Ch - 3 psi

(Dasty Moravia Artex x Vasco Vikar)


Charlie - BH, FPr 1, ZVV1, RTG 0/0

Charon - USA

Chiron - astný majitel je Luká (Pikot hezky koue, ostatní je tajné - jetì své dalí zbranì nikomu neukázali)
_______________________________________________________________________
2.3.2007 - vrh I - 1 pes, 3 fenky

(Cinda Moravia Artex x Hoky Va-Pe)


Ike - BH, ZVV1, IPO3, FPr 2, VPG A, VPG 1, RTG HD, ED 0/0, výstava VD, DNA, B: 5Y1/P - doivotnì
Ike - protection, February 2011
Inka

Imo - RTG 0/0

Inka - RTG 0/0
Inka - protection
______________________________________________________________________
3.7.2007 - vrh J - 3 psi, 5 fenek

(Bona Zde-Sko x Hoky Va-Pe)


Jorika, Jago, Jenny, Jane

Jennifer - RTG HD, ED 0/0, IPO 2, D, DNA, B: 5CX1/P
Jennifer - obedience, august 2010

Jucci - RTG HD, ED 0/0, ZVV 1, výstava D, DNA, B: 4CX1/P, USA
Jucci Moravia Artex - protection

Janko - RTG HD, ED 0/0, USA
Janko Moravia Artex - protection (15 mìs.)

Jori - RTG HD, ED 0/0, USA
_______________________________________________________________________
13.8.2007 - vrh K - 2 psi, 6 fenek

(Cinda Moravia Artex x Cherry Eqidius)


Kessy - RTG HD, ED 0/0
Kessy Moravia Artex

Karin, Kate, Konny, Kessy, Key

Kado - Polsko

Kevin - Nìmecko

Ketty - Zlín, spoleènice :-)
_______________________________________________________________________
Vrh L - 2 fenky

(Cinda Moravia Artex x Cézar Modrý safír)


Linda
Linet - BH, ZVV 1, RTG - HD, ED 0/0, výstava VD, DNA, B: 5CV1/P
___________________________________________________________________

tìòata 2009

Vrh M - 5 psù, 2 fenky

Dasty x Zero Betkin dvor


Marta - ZVV 1, RTG - HD 0/0, ED 0/0, výstava - VD, USA

Marta - defence, January 2011

M-Bak RTG - DLK A, DBK B, výstava - dobrý, ZVV1, IPO3, FH2, IPO FH, 5CZV5/44P
___________________________________________________________________

Vrh N - 4 psi, 3 fenky

Ike x Cak Ben - Ju


Nambo Mistr Slovenska 2016 dle ZVV3

Natty SPZ - výbornì

Niko - USA, RTG - HD, ED A/A

Nico - RTG - HD A/A
Nico Moravia Artex - poslední v poøadí
___________________________________________________________________

tìòata 2010

Vrh O - 7, 1 fenka

Ike x Faro Demin dvor


Omar, Oky

Oliver - Slovensko, RTG - HD, ED - 0/0

Okar - Slovensko

Olin - Nìmecko

Okar Moravia Artex - February 2011

Olinka - Olinka - training Tomáov, February 2011
___________________________________________________________________

Vrh P - 2 psi, 3 fenky

Dasty x Baxter Vikar


Paja - fotogalerie

Perry - ZZO, ZM, ZVV1, BH, HD, ED 0/0, D, 5 CKI1/P, výbìrový chov, DNA, USA

Perry s Markétou....
___________________________________________________________________

tìòata 2011


Vrh Q - 3 psi, 2 fenky

(Dasty Moravia Artex x Faro Demin Dvor)


Querry, Quella, Querra

Qantas - ZZO, ZM, ZVV1, IPO 2, BH, SPr3, DKK, DLK 0/0, VD, DNA, 5CU1/P - II. tøída, doivotnì

Qadir - BH, IPO 2, Øecko

Fotogalerie Qadir, Qantas, Querry, Quella, Querra
___________________________________________________________________

Vrh R- 28.8. 2011 - 4 psi, 2 fenky

(Ike Moravia Artex x Akrim z Karpatského dvora)

Rank, Rex, Riki, Rony, Radka, Rendy

Rendy - USA, RTG - DBK, DLK 0/0, BH, IPO3

Fotogalerie tìòat
___________________________________________________________________

tìòata 2012


Vrh S - 25.6.2012 - 3 psi, 2 fenky

(Ike Moravia Artex x Irus v. Casamano)


Sagan, Sam, Samuel, Sunny

Shayla - HD, ED - 0/0, DNA Nìmecko, výstava VD, ZVV1, BH, SPr1, FPr1, IPO2, bonitace : 5V1/N - I. tøída, reprezentuje moji ch. st. v Èínì

Pedigree Shayla Moravia Artex

___________________________________________________________________

tìòata 2013


Vrh T - 14.2.2013 - 3 psi, 4 fenky

(Ike Moravia Artex x Rosso Vikar)


Tequila - BH, VD 2, RTG DLK A/A, DKK C

Tess - VD, BH, ZM, IPO3, FPr1, SPr2, RTG - HD A/A, ED 0/0, DNA Nìmecko, 5X1/P, I. tøída

Tenacity - USA

Trixie - ZZO, ZVV1, BH, IPO1, UPr1, HD A/A, ED 0/0, B: 5Y1/P - I. tøída

Timon - Slovensko - BH, IPO2, RTG - DLK/A, DKK/B, B: 5JX5/55P
___________________________________________________________________

Vrh U - 22.12.2013 - 7 fenek

(Ike Moravia Artex x Dago z Klídkova dvora)

Una (tetanie), Ura, Urka, Uta, Uxie

Urula (Máa) - RTG - DLK A/A, DKK - 0/0, DNA Nìmecko, VD, BH, IPO1, SPr1, FPr1, bonitace : 5Y1/P, I. tøída chovnosti, USA

Unita - RTG - DLK A/A, DKK - 0/0
UTA - RTG - HD 4/2, HD 0/0
_____________________________________________________

Vrh V - 22.9.2014 - 2 fenky a 6 pejskù

(Shayla Moravia Artex x Xerro vom Haus Pixner)

Vendy, Viki, Valda, Valli, Vigo, Viktor, Vida, Vito

Viki - ZVV1, RTG - HD, ED 0/0

Valli - BH, ZZO1
___________________________________________________________________

Vrh W - 20.6.2015 - 3 fenky a 2 pejsci

(Ike Moravia Artex x Zorro von der Mohnwiese)

Wanda, Wendy, Whiskey, Warro, Windczar

Wanda - RTG - DKK A/A, DLK 0/1, výstava VD, ZVV1, ZZO1, BH, IPO3, FPr2, APr1,
SPr 1, bonitace: 5CX1/P, I. tøída

Whiskey - RTG - DKK - A/A, DLK 0/0, výstava VD, BH, ZZO, ZZO1, ZVV1, FPr2, IPO 2, bonitace: 5Y1/P, I. tøída
_______________________________________________________________________

Vrh X - 25.2.2016 - 4 fenky a 3 pejsci

(Urula Moravia Artex x Vrisco Niox)


Xavier, Xero,Xit, Xara, Xena, Xeri, Xira

XARA - DLK 0/0, DKK A/A, výstava - VD, BH, ZVV1, IPO 1, bonitace: 5Y1/P - I. tøída

Xena, HD - 1/1, ED 0/0, výstava VD, BH, IPO3, bonitace: 5Y1/P - I. tøída
_______________________________________________________________________

Vrh Y - 6.1.2018 - 2 fenky a 3 pejsci

(Wanda Moravia Artex x Athos Smolkovský les)


Yassy, Yacki, Yzaz, York, Yoschi
________________________________________________________________________

Vrh Z - 12.3.2018 - 4 fenky a 3 pejsci

(Whiskey Moravia Artex x Extreme Orex Aykmar)


Zeus, Zorro, Zargo,Zira, Zara, Zora, Zeky

Zeky - DKK A/A, DLK 0/0, D, BH, IGP2
_________________________________________________________________________

Vrh A - 3.10.2018 - 4 fenky a 5 pejskù

(Xara Moravia Artex x Red Bull ze Støíbrného kamene)


Abarath, Amos, Apollo, Armin, Art, Abigail, Adelain, Aileen, Amélie
________________________________________________________________________________

Vrh B - 6.9.2019 - 6 fenek a 1 pejsek

(HONORY BARNERO x GERO Z BEROUNSKÉ BATY)


BETY, BEEFY, BELLI, BAARA, BAURA, BALÙ, BAD BUOY
_________________________________________________________________________

Vrh C - 20.8.2020 - 4 fenky a 3 pejsci

(HONORY BARNERO x CHIRO PROVOCATIVO)


Carrie, Cassidy Cira, Cora
Caesar, Civil, Coddy
__________________________________________________________________________

Mùete si prohlédnout videa a prezentace je jich kolem 200:

Moravia Artex
2.4.2021 admin

News management powered by Xpression News